WQ-En-logo
HomeMain MenuConditionTariffLibraryAboutContactpdf
WeQiu » Persian Cultural Journal. Last Update: 27 April, 2015
صفحه نخست

مجله فرهنگی ویکیو

کانون خانواده

● کانون خانواده جداً در خطر است

کانون خانواده، اصل و اساس زندگانی بشر است، و ابزارهایی که بشر اختراع کرده‌ و آنها را تکنولوژی نام نهاده‌ است، اثاث و اسباب زندگانی بشر هستند نه اساس و اصل زندگانی بشر...
و انسان باید خیلی احمق باشد که اصل را فدای فرع کند...

Continue

گفت و شنود

● گفت و شنود پیرامون آنچه مبهم است

درک هر چیز، مستلزم آگاهی از جزئیات آن چیز است؛ و آدمی هرچند دانا باشد، هرگاه اطلاعات بیشتری درباره هر چیز داشته باشد، درک او نسبت به آن چیز، به واقعیت نزدیکتر خواهد بود...
یکی از راههای بالا بردن سطح آگاهی، گفت و شنود است...

Continue

هرمنوتیک واژگان

■ زندشناسی یا (هرمنوتیک) واژگان

● ردیابی اصالت واژگان و چگونگی تغییرات آوایی، معنوی، تعبیری، و عاریتی آنان.
● در این بخش، با ریشه و معنای بدوی کلمات رایج آشنا می‌شوید...
● آنچه در این بخش خواهید خواند، هرگز در هیچ کتابی نخوانده‌اید.
● این پروژه، به زبانی ساده و قابل فهم تدوین شده است.

Continue

#

● ناهنجاری‌های جامعه جهانی

کانون خانواده، اصل و اساس زندگانی بشر است، و ابزارهایی که بشر اختراع کرده‌ و آنها را تکنولوژی نام نهاده‌ است، اثاث و اسباب زندگانی بشر هستند نه اساس و اصل زندگانی بشر...
و انسان باید خیلی احمق باشد که اصل را فدای فرع کند...

Continue

#

● ناهنجاری‌های جامعه جهانی

کانون خانواده، اصل و اساس زندگانی بشر ست، و ابزارهایی که بشر اختراع کرده‌ و آنها را تکنولوژی نام نهاده‌ است، اثاث و اسباب زندگانی بشر هستند نه اساس و اصل زندگانی بشر...
و انسان باید خیلی احمق باشد که اص را فدای فرع کند...

Continue

#

● ناهنجاری‌های جامعه جهانی

کانون خانواده، اصل و اساس زندگانی بشر است، و ابزارهایی که بشر اختراع کرده‌ و آنها را تکنولوژی نام نهاده‌ است، اثاث و اسباب زندگانی بشر هستند نه اساس و اصل زندگانی بشر...
و انسان باید خیلی احمق باشد که اصل را فدای فرع کند...

Continue

یک فنجان چای داغ

● یک فنجان چای داغ

[یک فنجان چای داغ] بخش خاصی نیست بلکه مطالب گوناگونی هستند که در صفحات مختلف آورده شده‌اند. برخی از این نکات، جالب و خواندنی، برخی آموزنده، و برخی هشدار دهنده‌اند، اما متأسفانه پراکنده‌اند.
پراکندگی این مطالب، موجب دشواری بازیابی آنهاست، لذا فهرست شده‌اند.

Continue

free hit counters
1
up This website is hosted by Iran Host web hosting.
tans